SIMOURQ asbl - انجمن سیمرغ
ما همه خود سیمرغیم و در پی سیمرغ

NOUS SOMMES TOUS DE SIMOURQ, MAIS NOUS CHERCHONS TOUJOURS DE SIMOURQ

چرا سیمرغ ؟

Pourquoi SIMOURQ?


کمتر فارسی زبانی است که با افسانه ی سیمرغ آشنا نباشد؛ با این همه حضور سیمرغ به شاهنامه ی فردوسی محدود نمی شود. یکی از آثاری که سیمرغ محور آن قرار گرفته است «منطق الطیر» شیخ عطار نیشابوری است. این اثر ارجمند یکی از شاهکارهای ادبیات عرفانی فارسی است. که در قرن ششم هجری قمری سروده شده است

Il y a peu de gens qui ne connaissent pas la légende de SIMOURQ; Cependant, la présence de SIMOURQ ne se limite pas au Shahnameh de Ferdowsi. L'une des œuvres sur lesquelles SIMOURQ est centré est "La Conférence des oiseaux" publié par le poète soufi persan Farid al-Din Attar. Cette œuvre noble est l'un des chefs-d'œuvre de la littérature mystique persane. qui a été écrit au 6e siècle de l'Hégire.

این اثر بزرگ به زبان های اروپایی ترجمه شده است. همچنین ژان کلود کریر نمایش نامه نویس مشهور فرانسوی با همکاری پیتر بروک ، کارگردان تئاتر مشهور بریتانیایی، نمایش نامه ای بر اساس منطق الطیر نوشته اند که در چندین شهر جهان به روی صحنه رفته است

Ce grand ouvrage a été traduit dans les langues européennes. De plus, Jean-Claude Carrier, un célèbre dramaturge français, en collaboration avec Peter Brook, un célèbre metteur en scène britannique, a écrit une pièce basée sur "La Conférence des oiseaux", qui a été mise en scène dans plusieurs villes du monde.

سیمرغ عطار با سیمرغ شاهنامه به طور کل تفاوت دارد. اگر در شاهنامه سیمرغ پرنده ای افسانه ای است که گاهی به کمک زال و رستم می آید در منظومه منطق الطیر سیمرغ مظهر بی نشان حق است که دیگر پرندگان در جستجوی او تصمیم به سفر می گیرند

SIMOURQ dans l'œuvre d'Attar est complètement différent de SIMOURQ dans Shahnameh. Si dans le Shahnameh, SIMOURQ est un oiseau légendaire qui vient parfois en aide à Zal et Rostam, mais dans "La Conférence des oiseaux", SIMOURQ est la manifestation banalisée de Dieu que d'autres oiseaux décident de parcourir à sa recherche.

در ادبیات صوفیانه جان انسان به مرغ و جسمش به قفس تشبیه شده است. این مرغ همواره مشتاق فرار از قفس است. این ادبیات بیشتر از هر چیز شرح این شوق است

Dans la littérature soufie, l'âme humaine est comparée à un oiseau et son corps à une cage. Cet oiseau est toujours désireux de s'échapper de la cage.

ماجرای منطق الطیر این گونه آغاز می شود: مرغان همه گرد آمدند و گفتند ما را پادشاهی باید که به پادشاهی او تسلیم شویم و او را به پادشاهی بشناسیم. بیایید در طلب او به راه افتیم و او را بیابیم و در سایه او زندگی کنیم و در ریسمان او آویزیم. فرمان بردار او باشیم و گوش به اوامر او داریم و پیرو احکام او شویم. ما شنیده ایم که پادشاهی است که او را سیمرغ می خوانند فرمان او در خاور و باختر جریان دارد. بیایید نزد او برویم و خویشتن بدو بسپاریم

L'histoire de "La Conférence des oiseaux", commence ainsi : les oiseaux se sont tous rassemblés et ont dit que nous avions besoin d'un roi pour se soumettre à sa royauté et le reconnaître comme un roi. Partons à sa recherche et trouvons-le et vivons dans son ombre et accrochons-nous à sa corde. Obéissons-lui, écoutons ses ordres et suivons ses ordres. Nous avons entendu dire qu'il y a un roi qui s'appelle SIMOURQ, dont le commandement coule à l'est et à l'ouest. Allons vers lui et laissons-nous à lui.

در این داستان جمع مرغان که مظهر سالکان راه حقند، در طلب پادشاهی خود به جستجوی سیمرغ، که جلوه ی حق است بر می آیند. در این میان هدهد راهنما و پیر طریقت مرغان است. آنها به سوی کوه قاف که جایگاه سیمرغ است رهسپار می شوند

Dans cette histoire, un groupe d'oiseaux, qui incarnent les chercheurs du chemin de Dieu, recherchent SIMOURQ, qui est la manifestation de la vérité, à la recherche de leur royaume. En attendant, Hoddh est le guide et l'aîné des oiseaux. Ils vont à Qaf Mountain, qui est le siège de SIMOURQ.

در ابتدای راه عده ای از مرغان هر کدام به بهانه ای از ادامه ی راه صرف نظر می کنند. هدهد با روایت داستان شیخ صنعان مابقی مرغان را به ادامه ی راه وا می دارد. مرغان در این مسیر سخت هفت وادی پیش رو دارند که اشاره به هفت وادی سلوک دارد این وادی ها به ترتیب عبارت اند از: طلب، عشق، معرفت، استغنا، توحید، حیرت، فقر و فنا در عبور از این وادی ها بسیاری از مرغان از پای در می آیند. و از میان آن همه پرنده فقط سی مرغ باقی می مانند که به جایگاه سیمرغ می رسند. در واقع سیمرغ خود این سی مرغ هستند که پس از عبور از هفت وادی «سیمرغ» شده اند

Au début du voyage, certains oiseaux renoncent à la suite du voyage. Hodhod raconte l'histoire de Sheikh Sanan et encourage le reste des oiseaux à poursuivre leur voyage. Les oiseaux ont sept villes devant eux sur ce chemin difficile, qui renvoie aux sept terres de pèlerinage. Ces villes sont respectivement :

  1. Talab (recherche, demande)

  2. Ishq (amour)

  3. Ma'refat (connaissance)

  4. Isteghnâ (détachement - se suffire à soi-même)

  5. Tawhid (unicité de Dieu)

  6. Hayrat (stupéfaction)

  7. Faqr et Fana (pauvreté et anéantissement)

De nombreux oiseaux passent par ces vallées. Ils sont perdus. Et de tous ces oiseaux, seuls trente oiseaux restent et atteignent le lieu de Simorgh. En fait, les 30 -Mourq (trente oiseaux) eux-mêmes sont ces trente oiseaux devenus "SIMOURQ" après avoir traversé les sept terres.

Chacun de nous qui a quitté sa maison, sa famille, son pays et sa ville à la recherche de SIMOURQ (paix et bonne vie) vers la montagne Qaf (nouvelle terre ou pays) et revêt les vêtements de la migration, nous sommes nous-mêmes SIMOURQ et errons à la recherche de SIMOURQ.

***

هر یک از ما که خانه ، خانواده ، کاشانه و خاک خود را در جستجوی سیمرغ (آرامش و زندگی مطلوب) به سوی کوه قاف (سرزمین یا کشور جدید) ترک کرده و رخت هجرت بر بسته ایم خود سیمرغ ایم و به دنبال سیمرغ سرگردان

تاری نیا

***

« Les immigrés sont les oiseaux qui cherchent un roi ou une utopie. Mais ils ne savent pas que tout est dans leur propre être ; ils n'ont qu'à apprendre, s'intégrer et s'améliorer »

E. TARINIA


TOUTES LES ACTIVITÉS CULTURELLES ET SOCIALES DE L'ASSOCIATION SIMOURQ SONT BÉNÉVOLES ET SANS AUCUN SOUTIEN FINANCIER DU GOUVERNEMENT LUXEMBOURGEOIS, D'UN PARTI OU D'UNE ORGANISATION SPÉCIALE

تمام فعالیت های فرهنگی، هنری، اجتماعی و حقوق بشری انجمن سیمرغ به صورت داوطلبانه و بدون هیچ حمایت مالی از سوی دولت لوکزامبورگ ، حزب یا سازمان خاصی صورت می گیرد


SIMOURQ est une association culturelle, artistique, sociale et des droits de l'homme, de presse, d'information et d'éducation pour l'intégration au Luxembourg

سیمرغ پایگاه فرهنگی، هنری، اجتماعی و حقوق بشری، خبری، اطلاعاتی و آموزشی جهت ادغام در لوکزامبورگDans le petit pays du Luxembourg, en ayant une association complet qui peut produire du contenu basé sur les besoins des immigrés et des nouveaux arrivants, il peut avoir de meilleures interactions entre les cultures et aider à l'intégration dans la société. Même la deuxième génération d'immigrants a une forte tendance à la découverte culturelle de soi, et le sentiment d'appartenance nationale et culturelle est une caractéristique commune de la communauté immigrée.
در کشور کوچک لوکزامبورگ با داشتن یک انجمن جامع و کامل که بتواند به تولید محتوا بر اساس نیاز های مهاجرین و تازه واردان بپردازد می تواند تعاملات بهتری بین فرهنگ ها و کمک به ادغام در جامعه داشته باشد . حتی نسل دوم مهاجران گرایش شدیدی به خود یابی فرهنگی دارند و احساس تعلق ملی و فرهنگی وجه مشترک جامعه مهاجرین می باشد

Faciliter et renforcer la présence effective de la communauté immigrée au Luxembourg dans les domaines social, culturel et économique sur la base des enjeux culturels et du respect de toutes les ethnies et religions peut être l'une des fonctions d'une association efficace qui devrait se constituer en fonction des besoins de la communauté immigrée luxembourgeoise.
تسهیل و تقویت حضور موثر جامعه مهاجر در کشور لوکزامبورگ در حوزه های اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی بر مبنای مسایل فرهنگی و احترام به کلیه اقوام و ادیان می تواند از کارکردهای یک انجمن کارآمد باشد که بر اساس نیاز های جامعه مهاجر لوکزامبورگ باید شکل بگیرد

Préparer des nouvelles, des reportages, des vidéos, des photos, du contenu éducatif, fournir des informations correctes, produire des documentaires rendant compte des activités de la communauté immigrée, présenter les immigrés qui ont réussi au peuple et aux fonctionnaires luxembourgeois peuvent faire partie des chapitres de l'association SIMOURQ.
تهیه خبر، گزارش، فیلم، عکس، محتوای آموزشی، در اختیار گذاشتن اطلاعات درست، تولید مستند های گزارشی از فعالیتهای جامعه مهاجرین، معرفی مهاجرین موفق به مردم و مسولین کشور لوکزامبورگ می تواند از سر فصلهای انجمن سیمرغ باشد

l'association SIMOURQ a été créée dans le seul but d'informer et de servir la communauté immigrée luxembourgeoise et ne poursuit aucun objectif de groupes spécifiques, qu'ils soient politiques, religieux, etc. Nous essayons de mettre à votre disposition les bonnes nouvelles et informations dans différentes langues pour un usage public.
انجمن سیمرغ تنها با هدف اطلاع رسانی و در جهت خدمت به جامعه مهاجرین لوکزامبورگ راه اندازی گردیده است و به دنبال هیچگونه اهداف گروه های خاص اعم از سیاسی ، مذهبی و غیره نمیباشد. سعی ما بر آن است تا از این طریق اخبار و اطلاعات صحیح مورد نیاز را به زبان ها مختلف و برای استفاده عموم در دسترس شما عزیزان بگذاریم

Toutes les facilités de ce site sont entièrement gratuites et pour servir et aider à l'intégration de la communauté immigrée au Luxembourg.
کلیه امکانات این سایت کاملا رایگان و در جهت خدمت و یاری رسانی به ادغام جامعه مهاجر در لوکزامبورگ میباشد

En fin de compte, nous soulignons que ce site n'a aucune affiliation financière ou non financière avec une institution ou une organisation et ne soutient aucun parti, groupe, opposition, gouvernement, religion ou politique spécifique. 

در پایان تاکید مینماییم این سایت هیچگونه وابستگی مالی و غیر مالی به نهاد یا سازمانی ندارد و طرفدار هیچ حزب ، گروه ، اپزیسیون ، حکومت ، مذهب یا سیاست خاصی نمی باشد


Culturel

فرهنگی


- Couverture de l'actualité luxembourgeoise

- Publication de livres et magazines

- Réalisation de vidéos pédagogiques

- Production d'actualités et de reportages vidéo

- Présentation d'immigrants ayant réussi

- Services numériques- Organiser des cérémonies culturelles et anciennes

- Activités artistiques et interculturelles

- Participation active à des événements culturels nationaux et internationaux

- Activités caritatives

- Programmes sportifs et de divertissement

- Programmes de soutien aux animaux et à la nature

- Ateliers d'échanges culturels

- Programmes pour enfants et adolescents

- travail volontaire

Droits de l'homme

اجتماعی و حقوق بشری- Activités droits de l'homme

- Soutenir les mouvements et les activités légales et démocratiques populaires

- Défense des droits des femmes

- Protection des droits de l'enfant

- Soutenir les droits LGBT

- Protection des droits des animaux

- Protection de la nature et des ressources naturelles

- Activités air pur et terre verte

Intégration et formation

ادغام و آموزش


- Informer et aider les migrants

- Des formations spécialisées

- Cours de langues pour enfants et adultes

- Service de traduction orale et écrite

- Atelier de psychologie

- travail volontaire

انجمن سیمرغ در سال 2009 به منظور کمک به جامعه ایرانیان ساکن لوکزامبورگ در قالب وب سایت ایرانین لوکس IRANIANLUX توسط احسان تاری نیا روزنامه نگار آزاد تاسیس شد با مدیریت تک نفره ایشان شروع به فعالیت کرد و در سال 2013 با جذب داوطلب و اعضا کافی ثبت و اولین هیئت مدیره آن تشکیل شد، تا سال 2015 فعالیت های خود را در زمینه ادغام و اطلاع رسانی به ایرانیان ادامه داد و در سال 2015 اسم خود را از ایرانین لوکس به "انجمن مربانی بین فرهنگ ها" با مخفف AIKL تغییر داد و در شکل جدیدی از فعالیت ها و پوشش زبان های بیشتری برای مهاجرین کشور های عرب زبان، کرد زبان، فارس زبان، انگلیسی، فرانسوی، آلمانی و لوکزامبورگی را در خود جای داد. در سال 2018 با حفظ تمامی فعالیت های قبلی و در ادامه اهداف خود مجددا اسم انجمن به "سیمرغ" با هدف و زبان مشخص برای کمک به ادغام جامعه ای مشخص در لوکزامبورگ تغییر کرد.

L'Association SIMOURQ a été fondée en 2009 par Ehsan Tarinia, journaliste indépendant, dans le but d'aider la communauté iranienne vivant au Luxembourg sous la forme du site Internet IRANIANLUX et a débuté sous sa direction et en 2013, en attirant suffisamment de bénévoles et de membres, elle a été enregistrée et son premier conseil d'administration a été formé, jusqu'en 2015, elle a poursuivi ses activités dans le domaine de l'intégration et de l'information des Iraniens, et en 2015, elle a changé son nom d'IRANIANLUX en "Association of Intercultural Kindness in Luxembourg" changé en abréviation AIKL. Et dans une nouvelle forme d'activités et couvrant plus de langues pour les immigrants des pays arabes, il comprenait le kurde, le farsi, l'anglais, le français, l'allemand. En 2018, gardant toutes les activités précédentes et poursuivant ses objectifs, le nom de l'association a de nouveau été changé en "SIMOURQ" avec un objectif et un langage spécifiques pour aider à intégrer une communauté spécifique au Luxembourg.

انجمن سیمرغ در زمینه ادغام و یاری به مهاجرین در کشور لوکزامبورگ از سال 2009 تا به امروز توانسته است بدون هیچگونه کمک مالی از طرف دولت یا ارگان یا سازمان و حزب خاصی به فعالیت های خود ادامه دهد و البته که بدون مسائل مالی ادامه راه هرگز ممکن نبوده است، در همین راستا انجمن سیمرغ از دو فعالیت خود مبالغی کم را برای سرویس ترجمه مدارک و سرویس نشر کتاب با حمایت شرکت های اسپانسر انجمن به دست آورده است که باعث استقلال مالی این انجمن شده است. 

L'Association SIMOURQ a pu poursuivre ses activités dans le domaine de l'intégration et de l'aide aux immigrés au Luxembourg de 2009 à aujourd'hui sans aucune aide financière du gouvernement ou de toute organisation ou organisation et parti, et bien sûr, sans soutien financier, il est jamais possible de continuer. A cet égard, l'Association SIMOURQ a obtenu de petites sommes de ses deux activités de service de traduction de documents et de service d'édition de livres avec l'appui des entreprises mécènes de l'association, ce qui a rendu cette association financièrement indépendante.

خط قرمز های انجمن سیمرغ : ممنوعیت در هرگونه همکاری و مراودت با دولت ها، گروه ها، احزاب، سازمان ها، تشکل ها و اشخاص با عقاید و باورهای  اعم از : تندروی مذهبی یا سیاسی، نژادپرستی، ضد زن، ضد حیوانات، ضد آزادی بیان، ضد مقام انسانی، ضد آزادی انتخاب، ضد آزادی عقیده، ضد دگرباشان جنسی و فکری، طرفدار خشونت، تروریستی ... مانند رژیم فاشیست جمهوری اسلامی ایران و طرفدارانش

Ligne rouge ou interdictions de l'association SIMOURQ : Interdiction de toute coopération et relations avec les gouvernements, groupes, partis, organisations et personnes ayant des opinions et des convictions, y compris : extrémisme religieux ou politique, racisme, anti-femmes, anti-animaux, anti-liberté d'expression, anti-dignité humaine , Anti-liberté de choix, anti-liberté d'opinion, anti-LGBT et intellectuelle, pro-violence, terroriste... comme le régime fasciste de la République islamique d'Iran et ses partisans